Avis legal

MUELLES TOSCA li garanteix que totes les dades que ens aporti seran tractades amb absoluta confidencialitat i total respecte a la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades. Tota la documentació i dades que ens faciliti seran transferits al mateix personal de MUELLES TOSCA i altres entitats col · laboradores amb l'únic objectiu de ser analitzats. En cap cas i sota cap concepte seran manipulats ni venudes a tercers.

MUELLES TOSCA només us demanarà la documentació que sigui estrictament necessària per a l'autorització del servei que ens sol · liciti. MUELLES TOSCA, un cop tancada la sol · licitud dels nostres serveis, té el dret de guardar la documentació que ens aporti per poder realitzar estudis de mercat i estadístiques, així com per poder trucar-lo en un futur i oferir nous productes i / o serveis.

En qualsevol moment vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades. Aquests actes caldrà que els realitzi davant de qualsevol treballador de l'equip d'anàlisi de la nostra empresa.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Aquest document estableix les condicions generals de contractació de l'empresa MUELLES TOSCA. Les condicions generals de contractació regulen la relació contractual entre MUELLES TOSCA i les persones físiques i / o jurídiques que subscriguin amb l'esmentada empresa el corresponent contracte d'intermediació per a la gestió de serveis.

1. - MUELLES TOSCA, amb domicili a Doctor Trueta, 160 (08005) Barcelona. El seu treball consisteix en la fabricació a mida de molls.

2.-El preu total que ELS CLIENTS hauran d'abonar als MUELLES TOSCA per la seva tasca, dependrà de les gestions i accions a realitzar amb els bancs. La forma de pagament s'establirà en el moment de la signatura del contracte amb els bancs.

3. - MUELLES TOSCA disposa de la pàgina web www.muellestosca.com

4.-En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i de qualssevol altres normes vigents o que en el futur vinguin a substituir i / o modificar a aquestes, s'aplicarà el següent:

a) Les dades de caràcter personal facilitades per ELS CLIENTS quedaran registrats en el fitxer de MUELLES TOSCA inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Aquestes dades només seran accessibles al personal d'aquesta entitat, i seran cedides únicament i exclusivament a les entitats amb què MUELLES TOSCA col · labora.

b) Sempre que sigui necessari accedir a qualsevol informació legal, MUELLES TOSCA, demanarà autorització als seus CLIENTS.

c) En qualsevol moment, ELS CLIENTS podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel · lació de les dades que ha facilitat a MUELLES TOSCA L'exercici d'aquest dret hauran de realitzar davant el responsable del fitxer, mitjançant comunicació escrita dirigida a: MUELLES TOSCA, Doctor Trueta 160 (08005).

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), MUELLES TOSCA en endavant L'EMPRESA us informa que les dades de caràcter personal proporcionades, a través del Website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc d'altres canals, seran incorporades als fitxers automatitzats titularitat de L'EMPRESA, les dades consten a l'encapçalament. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol · liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i / o comercial de forma documental i / o electrònica relacionada amb les activitats de L'EMPRESA. Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats de L'EMPRESA. Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que Vostè demana. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que L'EMPRESA li els serveis o li faciliti els productes que sol · liciti.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL · LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a L'EMPRESA podran dirigir-se a l'entitat, en la seva qualitat de responsable del fitxer, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers . Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, s'ha de sol · licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent. L'interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a l'EMPRESA a l'adreça indicada a l'inici oa l'adreça de correu electrònic info@muellestosca.com

3. MESURES DE SEGURETAT

L'EMPRESA li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal. Així, L'EMPRESA ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en l'organització. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. L'EMPRESA contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

4. ÚS DE COOKIES

Les "cookies" constitueixen una eina utilitzada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris. Les "cookies" són missatges enviats pel servidor a l'ordinador de l'usuari, consistents en fitxers de text que s'emmagatzemen a la memòria de l'ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les "cookies" tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l'usuari entra en aquesta pàgina. La finalitat de les "cookies" de L'EMPRESA és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s'instal · li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir. Les "cookies" s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Els "logs" són uns arxius emmagatzemats al servidor de L'EMPRESA que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

5. MENORS D'EDAT

L'EMPRESA considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, pel que en el supòsit que l'usuari sigui menor d'edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment de els pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a la direcció de L'EMPRESA dalt indicada. L'EMPRESA no respon de les dades de menors que sense poder conèixer L'EMPRESA aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'EMPRESA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús del web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.